PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie” 17/AP/2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, a także adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de05a93f-021b-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

Skip to content