PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje projekt pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Sp. z o.o. w Koszalinie”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Numer umowy: RPZP.02.10.00-32-A095/16

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie”

Wartość całkowita projektu: 212 612,36 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 76 664,49 zł

Projekt obejmuje budowę dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej pracującej w układzie otwartym na sieć, tzn. on – grid.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł (OZE) na potrzeby własne, a celem pośrednimi realizacji projektu jest zwiększenie redukcji emisji CO2 do atmosfery. Cele te zostaną osiągnięte poprzez produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 42,17 MWhe/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 34,25 MgCO2/rok. Osiągnięcie zakładanych rezultatów przyniesie wymierne korzyści dla środowiska z powodu mniejszego zużycia energii pierwotnej (kupowanej z ZE) a dzięki temu nie zwiększy się emisja CO2 do atmosfery. Produkcja energii z OZE na potrzeby własne wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Spółki oraz ograniczy koszty zakupu energii.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34 kWp na terenie RZOO w Sianowie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje projekt pt. „„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34 kWp na terenie RZOO w Sianowie”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Numer umowy: RPZP.02.10.00-32-A096/16

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34 kWp na terenie RZOO w Sianowie”

Wartość całkowita projektu: 238 737,37 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 82 753,64 zł

Projekt obejmuje budowę naziemnej mikroinstalacji fotowoltaicznej pracującej w układzie otwartym na sieć, tzn. on – grid.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł (OZE) na potrzeby własne, a celem pośrednimi realizacji projektu jest zwiększenie redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 33,08 MWhe/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 26,86 MgCO2/rok. Osiągnięcie zakładanych rezultatów przyniesie wymierne korzyści dla środowiska z powodu mniejszego zużycia energii pierwotnej (kupowanej z ZE) a dzięki temu nie zwiększy się emisja CO2 do atmosfery. Ponadto Spółka ograniczy koszty zakupu energii co wpłynie na zmniejszenie kosztów przetwarzania odpadów komunalnych. Produkcja energii z OZE na potrzeby własne wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne RZOO i procesów technologicznych realizowanych na terenie zakładu.

Skip to content