PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R. O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ PGKKOSZALIN.PL
Data publikacji strony internetowej: 2012-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

POWODY WYŁĄCZEŃ
dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.; treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji; treści które są w posiadaniu podmiotu a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Sacharzewski.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 348 44 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

 • Biuro, w którym są obsługiwani klienci, znajduje się na parterze budynku głównego – budynku A.
 • Do budynku głównego – budynku A prowadzi jedno wejście główne.
 • Przy wejściu jest podjazd dla wózków.
 • Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.
 • Budynek nie posiada windy – jest to budynek parterowy.
 • W budynku głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak systemu przyzywowego w toalecie.
 • Brak pętli indukcyjnych.
 • Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Przed siedzibą Spółki znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Jedno miejsce jest też na terenie Spółki przed wejściem do budynku A.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunalny Zakład Pogrzebowy / Administracja Cmentarza
ul. Gnieźnieńska 44
75-736 Koszalin

 • Biuro, w którym są obsługiwani klienci, znajduje się na parterze budynku głównego.
 • Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne oraz jedno dodatkowe – do toalety dla niepełnosprawnych.
 • Brak systemu przyzywowego w toalecie.
 • Do budynku można wjechać wózkiem, nie ma ograniczeń architektonicznych uniemożliwiających tę czynność.
 • Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Brak pętli indukcyjnych.
 • Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • W sąsiedztwie budynku, w którym odbywa się obsługa klienta jest plac, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe znajdują się po drugiej stronie ulicy.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek”
ul. Mieszka I 55
75-124 Koszalin

 • Biuro, w którym są obsługiwani klienci, znajduje się na parterze budynku głównego.
 • Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne.
 • Do budynku można wjechać wózkiem, nie ma ograniczeń architektonicznych uniemożliwiających tę czynność.
 • Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.
 • Budynek nie posiada windy – jest to budynek parterowy.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak systemu przyzywowego w toalecie.
 • Brak pętli indukcyjnych,.
 • Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Przed budynkiem Schroniska znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content