PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

PSZOK czynny jest:

 • W dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 13.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 8.00 do 12:00.

MSZOK czynny jest:

 • W dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 13.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 8.00 do 12:00.
Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie bez limitów ilości 
Kod odpadu Rodzaj odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17*  Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy).
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niź wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w ilości do 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe (liczone łącznie dla wszystkich wyszczególnionych w tabeli odpadów z grupy 17)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło (budowlane)
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Papa odpadowa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
PSZOK czynny jest:
 • W poniedziałki od 8.00 do 16.00
 • W czwartki od 8.00 do 16.00
 • W soboty w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie bez limitów ilości
Kod odpadu Rodzaj odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 02 Szkło (budowlane)
17 03 80 Papa odpadowa
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy).
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Odpady zielone w postaci trawy, liści, gałęzi może dostarczyć do punktów jak poniżej tylko mieszkaniec Koszalina z zabudowy jednorodzinnej lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej Wspólnota mieszkaniowa lub Spółdzielnia po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na e-mail agnieszka.lipska@pgkkoszalin.pl

 1. Dostawa odpadów zielonych do 1,5 m3 w ciągu jednego dnia:
 2. Miejsce dostawy i rozładunku: PSZOK ul. Komunalna 5 oraz MSZOK ul. Władysława IV 149.
 3. Godziny otwarcia punktów: od 8:00 do 16:00 w dni robocze, od 8:00 do 13:00 w soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 8.00 do 12:00.
 4. Dostawa odpadów zielonych powyżej 1,5 m3 w ciągu jednego dnia:
 5. Miejsce dostawy i rozładunku: teren PGK przy ul. Gnieźnieńskiej 6.
 6. Godziny otwarcia: od 8:00 do 16:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 7. Dostawa gałęzi:
 8. Miejsce dostawy i rozładunku: teren PGK przy ul. Gnieźnieńskiej 6.
 9. Godziny otwarcia: od 8:00 do 16:00 w dni robocze ( od poniedziałku do piątku).

W przypadku braku odbioru odpadów prosimy o zgłoszenie tego faktu:

W przypadku nie pozostawienia przez brygadę worków na wymianę prosimy o zgłoszenie tego faktu:

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nową umową z Gminą Miastem Koszalin, obowiązującą od 1 kwietnia 2021 roku po dostarczeniu Państwu pakietu worków nie będą już one wymieniane podczas kolejnych odbiorów odpadów. W przypadku wyczerpania pakietu worków będą Państwo mogli odebrać dodatkowe worki w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w stosownym urzędzie gminy deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po zgłoszeniu z urzędu gminy pojemnik zostanie Państwu wstawiony.

Zgłoszenie wymiany pojemnika można dokonać do odpowiedniego urzędu gminy lub bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na adres mailowy: zgloszenia@pgkkoszalin.pl lub telefonicznie pod numerami: 508373465 lub 943484426

Informację o postępie w realizacji zgłoszonej usługi wstawienia / wymiany pojemnika można uzyskać pod numerem telefonu: 943484440

Wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów zawartych z naszymi zleceniodawcami, którzy określają ilość i typ pojemników oraz częstotliwość odbioru.

Ponadto realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu gruzu w workach Big-Bag, oraz odpadów zielonych w workach.

Odbieramy odpady z terenu miasta Koszalina oraz gmin: Sianów, Malechowo, Polanów, Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Świeszyno.

Odbiór odpadów z firm odbywa się  z minimalną częstotliwością raz na dwa tygodnie (w gminie Malechowo raz w miesiącu). W swojej ofercie posiadamy pojemniki o pojemności 120L, 240L, 660L, 1100L oraz worki na odpady segregowane o pojemności 120L.

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów.

Skip to content