PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z . O. O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 30 MARCA, W WIELKĄ SOBOTĘ BIEŻĄCEGO ROKU PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIANOWIE PRZY ULICY ŁUBUSZAN 80 BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH:

OD  8.00  DO  12.00

PSZOK Sianów –  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

czynny jest:
w poniedziałki od 8.00 do 16.00
w czwartki od 8.00 do 16.00
w  soboty w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ul. Łubuszan 80
76-004 Sianów

Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy dostarczyć do PSZOK w zamkniętym pudełku kartonowym, plastikowym lub specjalnym pojemniku służącym do utylizacji odpadów medycznych.
Każde opakowanie musi być zabezpieczone przed otwarciem. Opakowanie ma chronić mieszkańca jak i pracownika punktu przed ukłuciem się ostrym elementem odpadu medycznego. Odpady umieszcza się w specjalistycznym pojemniku znajdującym się na punkcie.

UWAGA: Oddając odpady do PSZOK mieszkaniec winien okazać potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Gminy Sianów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin

Regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Sianów

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie bez limitów ilości

Tabela 1. Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie bez limitów ilości
Lp.Kod odpaduRodzaj odpadu
115 01 01 Opakowania z papieru i tektury
215 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
315 01 07Opakowania ze szkła
416 01 03 Zużyte opony  limit 16 sztuk w roku na gospodarstwo
517 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
617 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
717 02 02Szkło (budowlane)
817 03 80Papa odpadowa
917 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
1017 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
1120 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
1220 01 23* Urządzenia zawierające freony
1320 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
1420 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
1520 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
1620 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
1720 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
1820 01 39 Tworzywa sztuczne
1920 01 40  Metale
2020 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
2120 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Skip to content