PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

PSZOK Sianów –  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2023 (Wielka Sobota) Punkt Selektywnego Zbioru Odpadu będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00.

czynny jest:
w poniedziałki od 8.00 do 16.00
w czwartki od 8.00 do 16.00
w  soboty w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ul. Łubuszan 80
76-004 Sianów

Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy dostarczyć do PSZOK w zamkniętym pudełku kartonowym, plastikowym lub specjalnym pojemniku służącym do utylizacji odpadów medycznych.
Każde opakowanie musi być zabezpieczone przed otwarciem. Opakowanie ma chronić mieszkańca jak i pracownika punktu przed ukłuciem się ostrym elementem odpadu medycznego. Odpady umieszcza się w specjalistycznym pojemniku znajdującym się na punkcie.

UWAGA: Oddając odpady do PSZOK mieszkaniec winien okazać potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Gminy Sianów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie bez limitów ilości
Kod odpadu Rodzaj odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 02 Szkło (budowlane)
17 03 80 Papa odpadowa
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy).
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Skip to content