PGK Koszalin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie

PSZOK Manowo – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

czynny jest:
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00
soboty od 8:00 do 13:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wigilia i Wielka sobota 08:00-12:00.

adres punktu
ul. Komunalna 5, Koszalin
tel. 505 034 502 lub 508 373 464

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Manowo

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie bez limitów ilości
Kod odpadu Rodzaj odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 03 Zużyte opony – cztery sztuki z gospodarstwa domowego na rok
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Odpady medyczne powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Skip to content